NAST.pl
 
Komiks
  Facebook
Facebook
 
Forum

  RSS RSS

 Strona główna     Zapowiedzi     Recenzje     Imprezy     Konkursy     Wywiady     Patronaty     Archiwum newsów     Artykuły i relacje     Biblioteka     Fragmenty     Galerie     Opowiadania     Redakcja     Zaprzyjaźnione strony   

Zaloguj się tutaj! | Rejestruj

Patronat

Morgan, Richard - "Rzadkie powietrze"

Jordan, Robert - "Wschodzący Cień" (nowa edycja)

Ukazały się

Manasypow, Dimitrij - "Droga stali i nadziei"


 Abercrombie, Joe - "Kłopotliwy pokój" (oprawa twarda)

 Abercrombie, Joe - "Ostre cięcia" (oprawa twarda)

 Kucenty, Magdalena - "Zodiaki. Genokracja"

 Stiefvater, Maggie - "Wezwij sokoła"

 Pilipiuk, Andrzej - "Czarna Góra"

 Schwab, V. E. - "Niewidzialne życie Addie LaRue"

 Migalski, Marek - "Nieśmiertelnicy"

Linki

Howard, Robert E. - "Kró­le­stwo cieni i inne opo­wia­da­nia z mito­lo­gii Cthulhu"

Wydawnictwo: Agharta
Tłumaczenie: Mate­usz Kopacz
Data wydania: Styczeń 2013
ISBN: 978-83-933028-5-7
Oprawa: miękka
Format: 148×210 mm
Liczba stron: 266
Gra­fika: Kaja Kaspro­wicz

Bliżej...
Mniej znane oblicze mistrza fantasy, twórcy legendarnego herosa - Conana Barbarzyńcy. Robert E. Howard w czternastu opowieściach składa literacki hołd swojemu wieloletniemu przyjacielowi, H. P. Lovecraftowi. Synteza kosmicznego horroru mitów o Wielkich Przedwiecznych z mrocznym i brutalnym światem starożytnych legend!

"...był niemal niezrównany w zdolności kreowania autentycznych uczuć upiornego strachu i koszmarnego suspensu."

H. P. Lovecraft o R. E. Howardzie (z przedmowy do niniejszej książki)

…drżę na samą myśl o gigantycznej przepaści eonów, jaka rozciąga się pomiędzy naszym stuleciem a czasami, gdy ziemią targały wstrząsy, wyrzucające w górę, niczym falę, te błękitne pasma szczytów i turni, dziś skrywające rzeczy nie do pomyślenia.

Fragment opowiadania "Czarna Skała"


Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) – amerykański pisarz, kontynuator literackiej spuścizny E. A. Poego, mistrz weird fiction, twórca „mitologii Cthulhu”, uważany za ojca współczesnego horroru.

Robert Ervin Howard (1906-1936) – niezwykle płodny amerykański pisarz fantastyczny, jego opowiadania publikowane były na łamach legendarnego już magazynu „Weird Tales”. Celował w opowieściach spod znaku fantasy, nie stroniąc jednak od kryminału, weird fiction, horroru, czy nowel historyczno-przygodowych. Najbardziej znany jest jako twórca postaci Conana Barbarzyńcy oraz Solomona Kane'a, opowieści o których doczekały się rozlicznych ekranizacji. Barwne i twórcze nawiązania do starożytnych dziejów oraz mitów przyniosły mu pośmiertną sławę, a jego dzieła stały się prekursorami gatunków sword & sorcery czy heroic fantasy.

Spis tre­ści:

1) Pamięci Roberta Ervina Howarda — H. P. Love­craft
2) Arkham
3) Czarna Skała
4) Potwór na dachu
5) Pło­mień Aszur­ba­ni­pala
6) Kró­le­stwo cieni
7) Robaki Ziemi
8) Dzieci Nocy
9) Lud mroku
10) Czarny niedź­wiedź gry­zie
11) Nie kop­cie mi grobu
12) Kopytne mon­strum

APENDYKS:

13) Wyzwa­nie spoza świa­tów [frag­ment]
14) Czarne eony [frag­ment]
15) Dom pośród dębów [frag­ment]
16) Brama do Świata [fragment]

Mniej znane obli­cze mistrza fan­tasy, twórcy legen­dar­nego herosa — Conana Bar­ba­rzyńcy. Robert E. Howard w czter­na­stu opo­wie­ściach składa lite­racki hołd swo­jemu wie­lo­let­niemu przy­ja­cie­lowi, H. P. Love­cra­ftowi.
Syn­teza „kosmicz­nego hor­roru” mitów o „Wiel­kich Przed­wiecz­nych” z mrocz­nym i bru­tal­nym świa­tem sta­ro­żyt­nych legend!

„…był nie­mal nie­zrów­nany w zdol­no­ści kre­owa­nia auten­tycz­nych uczuć upior­nego stra­chu i kosz­mar­nego suspensu.”
H. P. Love­craft o R. E. Howar­dzie (z przed­mowy do niniej­szej książki)

“…drżę na samą myśl o gigan­tycz­nej prze­pa­ści eonów, jaka roz­ciąga się pomię­dzy naszym stu­le­ciem a cza­sami, gdy zie­mią tar­gały wstrząsy, wyrzu­ca­jące w górę, niczym falę, te błę­kitne pasma szczy­tów i turni, dziś skry­wa­jące rze­czy nie do pomy­śle­nia.“
Frag­ment opo­wia­da­nia Czarna Skała

Howard Phil­lips Love­craft (1890 – 1937) – amerykański pisarz, kon­ty­nu­ator lite­rac­kiej spu­ści­zny E. A. Poego, mistrz weird fic­tion, twórca „mito­lo­gii Cthulhu”, uwa­żany za ojca współ­cze­snego horroru.

Robert Ervin Howard (1906 – 1936) – niezwykle płodny ame­ry­kań­ski pisarz fan­ta­styczny, publi­ko­wany na łamach legen­dar­nego już maga­zynu “Weird Tales”. Celo­wał w opo­wie­ściach spod znaku fan­tasy, nie stro­niąc jed­nak od kry­mi­nału, weird fic­tion, hor­roru, czy nowel historyczno-przygodowych. Naj­bar­dziej znany jest jako twórca postaci Conana Bar­ba­rzyńcy oraz Solo­mona Kane’a, opo­wie­ści o któ­rych docze­kały się roz­licz­nych ekra­ni­za­cji. Barwne i twór­cze nawią­za­nia do sta­ro­żyt­nych dzie­jów oraz mitów przy­nio­sły mu pośmiertną sławę, a jego dzieła stały się pre­kur­so­rami gatun­ków sword & sor­cery czy heroic fan­tasy.

Komentarze

Sortuj: od najstarszego | od najnowszego

Yans - 19:43 13-12-2012
Aaa, niestety jest już okładka i niestety beznadziejna :(

Komentuj


Konkurs

Wygraj "Australijskie piekło"


Artykuły

"Kraina Lovecrafta" - książka a serial


 Sam Sykes - wywiad z autorem "Siedmiu czarnych mieczy"

 Wiedźmin Netfliksa: zachwyt czy rozczarowanie?

 Nie tylko Netflix animuje króliki, czyli „Wodnikowe Wzgórze” przez dekady

 Gra o tron subiektywnym okiem (s08e06)

Recenzje

Heinlein, Robert A. - "Obcy w obcym kraju"


 Żerdziński, Maciej - "Opuścić Los Raques" (audiobook)

 Lewandowski, Radosław - "Australijskie piekło"

 Fry, Stephen - "Mythos"

 Morgan, Richard - "Rzadkie powietrze"

 Strugaccy, Arkadij i Borys - "Piknik na skraju drogi i inne utwory"

 antologia - "Księga magii"

 Tremblay, Paul - "Chata na krańcu świata"

Fragmenty

 Stiefvater, Maggie - "Wezwij sokoła"

 Lewandowski, Radosław - "Australijskie piekło"

 Elison, Meg - "Księga Etty"

 Kucenty, Magdalena - "Zodiaki. Genokracja"

 Ziemiański, Andrzej - "Virion. Zamek"

 Strugaccy, Arkadij i Borys - "Piknik na skraju drogi i inne utwory"

 Wydra, Justyna - "Warkoczyk"

 Le Guin, Ursula K. - "Księga Drogi i Dobra"

Projekt i realizacja:sismedia.eu       Reklama     © 2004-2021 nast.pl     RSS      RSS